Đà Nẵng tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Cập nhật ngày: 20/03/2017
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - Bắt đầu từ tháng 3/2017, Đà Nẵng cùng với các tỉnh thành trên toàn quốc thực hiện kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo quyết định số 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kí ngày 26/8/2016.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc Tổng điều tra quan trọng được thực hiện trên phạm vi cả nước, liên quan đến nhiều đối tượng (doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể (*), tôn giáo, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập). Qua đó, nhằm thu thập thông tin cơ bản để phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây chính là cơ sở để đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.

Các nội dung tiến hành điều tra bao gồm các thông tin: về cơ sở; về lao động và thu nhập của người lao động; về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng CNTT; tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp và các thông tin chuyên đề về doanh nghiệp (như gia công hàng hóa xuất, nhập khẩu với nước ngoài, mức độ sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế).

Thành phố Đà Nẵng là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều cơ quan Trung ương, nhiều cơ sở giáo dục
- y tế (công lập và ngoài công lập) đóng trên địa bàn. Vì thế, các kế hoạch, hoạt động triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 được đánh giá là khá phức tạp.


Ảnh minh họa: T.NThời gian cụ thể thực hiện Tổng điều tra kinh tế tại TP Đà Nẵng năm 2017 đối với từng đối tượng điều tra như sau:

Thời điểm tổng điều tra khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp ngày 1/3/2017; khối cá thể và khối tôn giáo ngày 1/7/2017.

Thời gian chuẩn bị và thu thập thông tin của các khối đơn vị trên tại địa bàn cụ thể:

Khối doanh nghiệp: Thời gian chuẩn bị thu thập thông tin 1/3-15/3/2017; thời gian tiến hành thu thập thông tin 15/3-15/5/2017;

Khối hành chính, sự nghiệp: Thời gian chuẩn bị thu thập thông tin 1/3-31/3/2017; thời gian tiến hành thu thập thông tin 1/4-20/5/2017;

Khối cá thể, tôn giáo: Thời gian chuẩn bị thu thập thông tin 20/6-30/6/2017; thời gian tiến hành thu thập thông tin 1/7-25/7/2017;

Dự kiến thời gian tổng hợp nhanh kết quả tổng điều tra một số thông tin chủ yếu về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp do Ban chỉ đạo Trung ương quy định, ở mỗi cấp tại TP Đà Nẵng như sau: trước ngày 10/8/2017 đối với cấp xã; trước 10/9/2017 đối với cấp huyện; cấp thành phố tổng hợp và gởi báo cáo kết quả tổng hợp nhanh về Ban chỉ đạo Trung ương trước ngày 20/9/2017 để tổng hợp chung toàn quốc.

Dự kiến thời gian công bố số liệu theo kế hoạch Tổng điều tra là vào tháng 12/2017. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào quý III năm 2018.

Chi tiết các quyết định, công văn liên quan đến cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017:

Quyết định số 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kí ngày 26/8/2016 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (Xem tại đây);

Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT của Bộ kế hoạch và đầu tư kí ngày 26/12/2016 về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (Xem tại đây);

Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ban hành kèm theo quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT của Bộ kế hoạch và đầu tư kí ngày 26/12/2016 về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (Xem tại đây);

Công văn số 50/KH-TĐT của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP Đà Nẵng kí ngày 2/3/2017 về Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn TP Đà Nẵng (Xem tại đây).

ICT Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác